Kullanıcı Sözleşmesi

Yazar Kullanıcı Sözleşmesi olarak adlandırılan işbu
sözleşme, UZAY.ORG yayıncılık faaliyetlerini sürdüren uzay.org sitesi
ile Yazar ve/veya Kullanıcı arasında aşağıdaki şart ve hükümler çerçevesinde akdedilmiştir. İşbu sözleşme kapsamında Uzay.org’a belli şartlar ile Yazar olarak kabul edilmiş olan kullanıcı Yazar olarak
anılacaktır. UZAY.ORG ve Yazar beraberce “Taraflar”, ve ayrı ayrı “Taraf” ve “UZAY.ORG” olarak anılacaktır.

A. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Uzay.org Yazarlık Sözleşmesi olarak anılan işbu sözleşmenin konusu zUzay.org’a üye olan ve/veya yazarlık amacıyla katılan Yazar kullanıcısının siteden faydalanma, içerik sağlama ve hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

B. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) Uzay.org sitesi üstünden okuyucularına, takipçilerine ve/veya üyelerine fikir yazıları, haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ), dijital mecra, blog servisidir. Yazar kullanıcısı, Uzay.org’a üye olarak ve/veya yazar olmak üzere başvuru yaparak bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır. Yazar kullanıcısı, Uzay.org’dan hiçbir koşulda herhangi bir ücret talep edemez.

2) Yazar’ın Uzay.org’da yayımlanması için gönderdiği içerikler, Uzay.org’da yayımlandığı andan itibaren tüm yayın ve kullanım hakları Uzay.org’a aittir.

3) Yazar, Uzay.org için oluşturacağı ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak Uzay.org’a devrettiğini ve süre sınırlaması olmaksızın Uzay.org’da yayınlanan hiçbir içerikte hak talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4) Yazar’ın, Uzay.org’da kullanıcı hesabı açıldıktan ve üyeliği başladıktan itibaren işbu Yazar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

5) Yazar, Uzay.org için ürettiği içeriği istediği zaman yayından kaldırabilir.

6) Yazar, Uzay.org internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul etmektedir. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve/veya cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Yazar kullanıcısının kendisini bağlayacaktır.

7) Yazar, herhangi bir arıza ve/veya kesinti nedeniyle kaybolan ya da tahrip olan elektronik datalar nedeniyle, Uzay.org’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmamayı beyan eder.

8) Yazar, Uzay.org’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Meri Mevzuat önünde doğru olduğunu, Uzay.org’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan eder.

9) Yazar, Uzay.org’da kullanmak üzere yarattığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini beyan eder. Yazar’ın, Site’yi kullanmak üzere yarattığı şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Uzay.org’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Uzay.org’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

10) Yazar, İnteraktif Alanlar’ı (WordPress paneli) kullanması durumunda, aşağıda belirtilen türden materyalleri Uzay.org’a koymamayı, yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya diğer şekillerde yayımlamamayı açık bir şekilde peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bunlar:

  • TCK 125’e göre; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suç kapsamındadır.
  • Yasadışı, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı, hakaret içeren, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlak dışı, ima edici, rahatsız edici, tehditkar, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal (“İçerik”); Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve meri mevzuatını ihlal edecek olan içerik; bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek içerik; herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden içerikler;
  • Üye tarafından paylaşılan promosyonlar, siyasi kampanyalar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, sponsorluklar veya davetler;
  • Adres, telefon numaraları, elektronik posta adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve kredi kartı numaraları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin şahsına münhasır özel bilgiler;
  • Üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin kimlik, sicil ve/veya bilgilerine ilişkin yanlış beyanlar;
  • Virüsler, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar.

11) Yazar, Uzay.org Yazar Kullanıcı Sözleşmesi olarak adlandırılan işbu sözleşmeye, aykırı bir davranışı nedeniyle, Uzay.org ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Uzay.org’dan talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla da sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılayacağını beyan eder.

12) Yazar, Uzay.org’un Gizlilik Politikası başlığı altında yer alan Gizlilik Sözleşmesi uyacağını kabul ve beyan eder.

13) Yazar, başvuru sırasında gönderdiği özgeçmiş vb. belgelerde bulunan e- posta adresi, telefon, SMS, vb iletişim kanallarının Uzay.org tarafından kullanılarak irtibata geçilebilmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

14) Yazar, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Uzay.org’da paylaşılacak biyografi, yazar fotoğrafı, sosyal medya hesapları ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

C. SÖZLEŞMENİN FESHİ

1) Uzay.org işbu Sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir ve/veya iptal edebilir. Değiştirilen, eklenen, çıkarılan, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yazar kullanıcısı bakımından hüküm ifade edecektir.

2) İşbu sözleşme karşılıklı veya Uzay.org tarafından tek taraflı veya Yazar tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Yazar’ın kullanıcı hesabı silinmiş olsa dahi; Yazar Uzay.org’da yayına girmiş hiçbir içeriğinin Uzay.org’dan kaldırılmasını veya kendi isminden başka bir kullanıcıya taşınmasını talep edebilir.

3) İşbu Sözleşme, Yazar’ın Uzay.org’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı veya tek taraflı sonlandırılsa bile Yazar, Uzay.org’da web sitesi için oluşturduğu ve yayımlanmış tüm içeriklerin haklarını süresiz olarak Uzay.org’a devrettiğini peşinen kabul eder. Yazar, Uzay.org alan adı üstünde yayımlanmış hiçbir içeriği hakkında süresiz olarak hak kabul etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

4) İşbu sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı sona ermesine müteakip; Uzay.org, Yazar’a ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkı saklıdır. Yazar’ın, üyeliğinin iptal edilmesi ve/veya yazar olarak faaliyete devam etmemesi, Uzay.org’da yazar olarak yer aldığı süre içinde paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yazar işbu maddede belirtilen tasarrufu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, Uzay.org’un hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

D. SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

1) Uzay.org’da köşe yazısı niteliğinde fikir beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan Yazı İşleri
Müdürü ve/veya Yayıncılar sorumlu değildir. Bu site, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı, dijital mecra ve blog olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımları, köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu için yasal sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.

2) Yazar, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta, görsel, infografik, video, ses dosyası, makale, bülten, duyuru (“içerik”) ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı Uzay.org’un değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3) Yazar Uzay.org’un Gizlilik Politikası başlığı altında yer alan Gizlilik Sözleşmesi ve Yazar Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilse, çözüm yolu: Uzay.org’u kullanmamaktır ve Uzay.org’da Yazar olarak üye olmayacağını [email protected] adresine beyan etmektir. Bu durumda Uzay.org, söz konusu Yazar’ın başvurusunu değerlendirmekte, Yazar’ın üyeliğini iptal etmekte ve Yazar’ın artık Uzay.org’da yazı yayınlamayacağını kabul etmekle yükümlüdür. Ancak Uzay.org Yazar’ın üyeliğini tek taraflı veya karşılıklı veya Yazar kullanıcısının talebi doğrultusunda sonlandırdığı taktirde, Yazar’ın üyeliğine bağlı tüm içerikleri Uzay.org’a bağlı kurumsal bir kullanıcının hesabınaaktarılabilir. Yazar bu koşulu kabul ettiğini beyan eder.

Yazarlığın Sonlandırılması Neticesinde;

  • Yazarın kullanıcı hesabı kalıcı olarak kapatılır.
  • Yazarın ismi Künye sayfasında ve/veya “Yazarlar” kısmında kaldırılır.
  • Yazar, isim ve biyografisinin tamamen silinmesini talep ederse; kendi ismi ileyayınlanmış tüm yazıları Uzay.org’da kurumsal bir yazar hesabına aktarılır ve yazarın biyografisi ile künyedeki ismi de kalıcı olarak silinir.

D. SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

Bu anlaşma, Uzay.org tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, Yazar’ın Yazar kullanıcı hesabı üyeliği girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ve yazar sıfatıyla içerik yayınlama ya da yayınlatma ayrıcalığı ortadan kalkar.

F. DİĞER

Yazar Kullanıcı Sözleşmesi olarak adlandırılan işbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeksizin yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.